วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เทียววัดบางโทงนายกฤษณะ ธนการ,นางวรรณุรัตนฺ์ ธนการ,นายปริทัศน์ ธนการ

นายจวน พุทธรักษา,นายกฤษณะ ธนการ,นางจวง พุทธรักษา,นางสุดา ผิวอ่อน
เด็กหญิงการณภัทร แก้วน้อย,นางวรรณา ธนการ,นายปริทัศน์ ธนการ,นายวรรณุรัตน์ ธนการ

พระหมาธาตุวชิรมงคล


น้องธนภูมิ แก้วน้อย
ในเรือหางยาว

อานุช์